หน้าแรก

โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาจุฬาฯ สุรินทร์ ครั้งที่ 3

The 3rd MCUSR National Conference

หัวข้อ “พุทธบูรณาการการศึกษายุคใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

Theme: Buddhist Integration of Modern Education

towards Sustainable Development

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (แบบออนไลน์) • กำหนดการลงทะเบียน
 • เปิดรับบทความวิจัย/บทความวิชาการ 1 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม 25 เมษายน 2567
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2567
 • วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม ที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 25 เมษายน 2567
 • ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอ 1 พฤษภาคม 2567
 • นำเสนอผลงานภาคบรรยาย /ร่วมงานพิธีเปิด 3 พฤษภาคม 2567
 • เผยแพร่รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceedings) 31 พฤษภาคม 2567

ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: mcusrncc2024@gmail.com

พระครูปริยัติปัญญาโสภณ,ผศ.ดร.,  โทร.078-2540743

พระปลัดสุระ  ญาณธโร, ผศ.ดร. โทร.089-7176981

ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม โทร. 086-4654195

 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
 • การนำเสนอภาคบรรยาย
 • กำหนดการ
 • เกียรติบัตร
 • เล่มเล่ม Proceedings

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย/บทความวิชาการ

ตารางการนำเสนอผลงานทางวิชาการ นำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคบรรยาย

โปสเตอร์ที่ได้รับการผ่านพิจารณา

มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

ประสานงานการประชุม: E-mail: mcusrnc2024@gmail.com
ดร.ธนรัฐ สะอาดเอี่ยม โทร. ๐๘๖ ๔๖๕ ๔๑๙๕
นายอิทธิพล จำนงรักษ์ โทร. 087 905 5433
นายบดินทร จีนเปีย โทร. 082 140 9655

E-mail: mcusrnc2024@gmail.com